СПОРАЗУМЕНИЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ
Условия за използване на услугите на DAYUMMY.COM

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА DAYUMMY.COM И АКО СТЕ СЪГЛАСЕН С ТЯХ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЧЕКБОКСА 'Съгласен съм с условията на Dayummy.com'.


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ДА ЯМИ" ЕООД (наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ) от една страна и собствениците на заведение (наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ) .


ДА.ЯМИ.ЕООД., регистрирано със седалище ...гр.Русе и адрес за кореспонденция и упражняване на дейността: ..ул.‘Муткурова‘78.....бл.‘Яра‘ ,вх.1., ЕИК: 204383822..., представлявано от ..Мелин Ислямова Кемалова.I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услуга за извършване на онлайн търговия на кулинарни изделия чрез интернет сайт dayummy.com, с цел рекламиране, посредничество и продажба на кулинарни изделия през интернет платформата.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа интернет сайт, в който да се представят кулинарните изделия, да се посочват данни на производителя и извършване на онлайн заявки от страна на клиенти към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. Настоящият договор е в сила от датата на подписването му. При подписване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последния се задължава да предостави снимков материал и писменно описание на кулинарните изделия и от какви продукти са изработени изделията.II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 4.  (1) Стойността на предоставената услуга по настоящия договор е в размер на 8 % без вкл. ДДС от оборота през интернет платформата за съответния календарен месец.

(2) Допълнително се заплаща сумата в размер на 10 лева, при положение, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ излезе като спонсориран в листата.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорната цена по чл. 4 на този договор, а именно:

(2) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, в която задължително се вписва следният текст: “Задължението е по договор от ........ “

(3) Фактурата се изготвя в тридневен срок, след изтичането на календарния месец;

(4) Фактурата се изпраща по електронен път от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от e-mail sales@dayummy.com на e-mail посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(5) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в „РАЙФАЙЗЕНБАНК” АД с IBAN: BG 06 RZBB 91551008611590 в тридневен срок от изпращане на фактурата.III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в сроковете и при условията, предвидени в този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими за изпълнение на възложените дейности.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за качеството, годността и трайността на кулинарните изделия.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по договора качествено, съобразно най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма задължение да доставя кулинарните изделия до клиенти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за платежоспособността на клиентите от правили поръчки към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по този договор без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако предоставянето на информация не произтича от конкретно законово задължение.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговореното възнаграждение за извършените услуги съгласно сроковете и условията, предвидени в настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качествено и точно изпълнение на възложените дейности по договора, включително да му предостави данни и информация, необходими за извършване на услугата по чл. 1.IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.10. Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща в срок дължимите суми, предвидени в договора – едностранно като не дължи уведомяване и спира да предоставя услугата.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има правото по всяко време да прекрати настоящия договор, като отправи по e-mail sales@dayummy.com писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. Страните по настоящия договор приемат и се задължават да кореспондират (да изпращат договори, уведомления, фактури, анекси и материали) по елктронен път чрез e-mail адреси.

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще ползва e-mail sales@dayummy.com

Чл. 12. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 13. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред в съответствие с българското законодателство.